Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 gmach KRS
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1,  

tel. sekretariat: 22 827 13 16

 poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 

Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.  Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.  (Dz. U. Nr 80, poz. 210, z późniejszymi zmianami) oraz statutu (uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. - M.P. z 1996 r. Nr 7, poz. 86). Reprezentuje polski ruch spółdzielczy w kraju i za granicą, inicjuje i opiniuje akty prawne dotyczące spółdzielczości, inicjuje i rozwija współpracę międzyspółdzielczą oraz szerzy idee spółdzielczego współdziałania. Jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance – ICA)


Zadania Krajowej Rady Spółdzielczej (wg. ustawy Prawo Spółdzielcze)

 •  reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą
 • współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego
 • inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie
 • badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom państwowym
 • organizowanie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie działalności kulturalno-oświatowej członków, podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, oraz kształtowanie sprzyjających warunków dla rozwoju ruchu spółdzielczego
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania
 • organizowanie postępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdzielczymi
 • współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz zleconych przez Kongres.

  Krajowa Rada Spółdzielcza wykonuje przewidziane w ustawie funkcje związku rewizyjnego w stosunku do spółdzielni niezrzeszonych w takim związku.