Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Profesor Adam Jedliński był jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa spółdzielczego, prowadzących działalność naukowo-badawczą w tej dziedzinie w ostatnich latach. Zajmował się zagadnieniem stosunku członkostwa w spółdzielni (jego rozprawa habilitacyjna poświęcona była członkostwu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jednak zawarte w niej rozważania mają znaczenie szersze i odnoszą się do członkostwa w każdej spółdzielni), zagadnieniami składania przez spółdzielnię oświadczeń woli, przekształceń spółdzielni i stosunków prawnych powiązanych z członkostwem w spółdzielni. Ważnym tematem pracy badawczej Profesora były prawa do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych (jego praca doktorska, napisana od kierunkiem profesor Alicji Kędzierskiej–Cieślak poświęcona była spółdzielczemu własnościowemu prawu do lokalu). Ważnym zagadnieniem w jego pracy naukowej było także zagadnienie zastępstwa w prawie cywilnym i inne zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego. Był autorem wielu publikacji monograficznych i artykułów, wśród nich m.in.: „Swoboda umów a ważność czynności prawnej”, „Pozorność jako wada oświadczenia woli i konsekwencje prawne pozorności”, „Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych”, „Własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe (zagadnienia konstrukcji prawnej)”, „Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w nowej regulacji prawnej” „Lokatorskie prawo do lokalu (nowe elementy konstrukcji prawnej)”, „Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych”, „Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej”, „Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – zagadnienia konstrukcji prawnej”, „Credit Union System In Poland”, „Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – zarys systemowego ujęcia”, „Historia i perspektywy normatywnej regulacji działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”, „Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – charakterystyka, rozwój, otoczenie”, Profesor Adam Jedliński był także współautorem Komentarza do Kodeksu cywilnego.
Profesor Adam Jedliński był jednym z najwybitniejszych wykładowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a później także Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Był promotorem wielu doktoratów i recenzentem w przewodach kwalifikacyjnych, m. in. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Wielu prawników ma w pamięci jego wykłady z prawa cywilnego jako to doświadczenie, które rozbudziło ich zainteresowania teoretyczne i prawdziwe zamiłowanie do zawodu.
Profesor Adam Jedliński jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Krajowej służył zrzeszonym w niej Kasom i ich członkom, od chwili powołania Kasy Krajowej jako centrali ruchu SKOK, co miało miejsce jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, do końca życia, zyskując niepowtarzalny autorytet i zaufanie. Służył także jako ekspert wsparciem VI Kongresu Polskiej Spółdzielczości, był promotorem idei włączenia spółdzielni mieszkaniowych w realizację programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego, a także idei tworzenia dla spółdzielczych instytucji finansowych (banków spółdzielczych i kas) regulacji umożliwiających w jak największym stopniu odzwierciedlenie specyfiki ich działalności i zapewnienie równości konkurencji.
Jedną z najważniejszych cech charakteru Profesora Adama Jedlińskiego była odwaga w wyrażaniu poglądów i wierność danemu słowu, która stała się też podstawą jego sukcesu w działalności gospodarczej. Jednym z jego ostatnich dzieł stała się Kancelaria Jedliński i Wspólnicy w Gdyni, która bardzo szybko zdobyła renomę na rynku usług prawniczych.
Profesor Adam Jedliński był nie tylko naukowcem i radcą prawnym, grał też na gitarze i komponował. Był wielkim miłośnikiem muzyki rockowej, zwłaszcza gitarowej, a także literatury i sztuk plastycznych, zwłaszcza malarstwa (był promotorem twórczości Jana Sołeckiego) i grafiki oraz sztuki użytkowej. Był też pasjonatem historii, w tym historii spółdzielczości, jego marzeniem było nie tylko rozwijanie dorobku naukowego polskiej i międzynarodowej spółdzielczości, ale też zachowanie dorobku poprzednich pokoleń i rozwijanie współpracy międzynarodowej.