• Posłanie prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariela Guarco z dnia 24 kwietnia 2020 r. Czytaj więcej...

 • Posłanie Komitetu Równouprawnienia Płci MZS na Międzynarodowy Dzień Kobiet 2020 Czytaj więcej...

 • Światowe Spółdzielcze Forum Młodzieży: W dniach 3-7 lutego w Kuchingu (Malezja) odbyło się Światowe Spółdzielcze Forum Młodzieży pod hasłem „Przedsiębiorczość 2020”. Czytaj więcej...

 • Nowy przewodniczący NSCF: Seong Hee Lee został wybrany na przewodniczącego koreańskiej Krajowej Federacji Spółdzielni Rolniczych Czytaj więcej...

 • Nowa edycja Światowego Monitora Spółdzielczego: ranking największych spółdzielni na świecie opracowywany dorocznie wspólnie przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie), oparty o dane za 2017 rok Czytaj więcej...

Rok 2012 – zgodnie z decyzją 64. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych  – obchodzony był na całej Ziemi jako Międzynarodowy Rok Spółdzielczości. Hasło Roku – Spółdzielnie budują lepszy świat – przetłumaczone na dziesiątki języków, odniosło ogromny sukces, przypomniało wszystkim o roli spółdzielni, zwłaszcza wobec najsłabszych grup społecznych szczególnie dotkniętych skutkami światowego kryzysu.

By utrwalić ten sukces i kontynuować podjęte w owym Roku wysiłki, Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, podczas swego Zgromadzenia Ogólnego w Manchesterze w listopadzie 2012 r., postanowił proklamować drugą dekadę XXI wieku kończącą się w 2020 r. Światową Dekadą Spółdzielczą, w intencji by do jej końca spółdzielczy model przedsiębiorstwa stał się powszechnie uznanym na świecie, a spółdzielnie były wiodącym i preferowanym przez ludzi typem biznesu. Przygotowany został Program Działania Dekady Spółdzielczej, będący propozycją strategii dla organizacji spółdzielczych w nadchodzących latach. W programie wyodrębniono pięć kluczowych, wzajemnie powiązanych obszarów niezbędnych działań. Pierwszy wiąże się z partycypacją, a więc aktywizacją członków do jeszcze lepszego wykorzystania faktu, że są współwłaścicielami, współużytkownikami i współzarządzającymi w swoich spółdzielniach i z propagowaniem spółdzielczego członkostwa w społeczeństwach świata. Drugi obszar to uwzględnienie roli spółdzielni w dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie trwałych sieci współpracy pomiędzy spółdzielniami. Trzeci to budowa i upowszechnianie spółdzielczej tożsamości, inaczej świadomości odrębności spółdzielni wobec innych form gospodarowania. Czwarty obszar to działania na rzecz zapewnienia spółdzielniom na całym świecie właściwej legislacji zapewniającej im możliwość rozwoju i zachowania tej tożsamości. I wreszcie piąty – podejmowanie kroków w celu wzmacniania spółdzielczego kapitału umożliwiającego rozwój spółdzielni, zawsze jednak pozostającego pod kontrolą członków.  

Program Działania Dekady Spółdzielczej wskazuje konkretne cele jakie winny być osiągnięte na poszczególnych obszarach oraz drogi, którymi można je zrealizować. Dyskutowane one były szczegółowo podczas Zgromadzenia Ogólnego MZS w Kapsztadzie w dniach 1-5 listopada 2013 r., które odbyło się pod hasłem Spółdzielcza Dekada w Działaniu. Jeżeli uda się je wszystkie urzeczywistnić, sukces Dekady, tak jak poprzednio Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, będzie gwarantowany.

 

Co-operatives Europe


Do 2006 r. w ramach Międzynarodowego Roku Spółdzielczego funkcjonował Region Europejski (MZS-Europa), reprezentujący spółdzielczość ze wszystkich krajów europejskich, nie tylko unijnych. Kroki zmierzające do integracji tych dotąd równolegle istniejących organizacji zapoczątkowano przed kilku laty. Wskazywano na konieczność uzyskania większej autonomii przez Region Europejski, największy w Związku i będący najpoważniejszym płatnikiem składek, lecz zarazem nieposiadający własnego biura (było ono częścią biura głównego MZS w Genewie) i oddalony od głównych instytucji europejskich. Było to szczególnie niedogodne w związku z rozszerzaniem Unii Europejskiej, dzięki któremu większość w MZS-Europa zdobywały organizacje spółdzielcze z państw stających się członkami UE. Postanowiono więc nawiązać ściślejszą współpracę pomiędzy MZS-Europa i CCACE poprzez powołanie „wspólnej platformy” i stworzenie wspólnego biura w Brukseli. Połączono w ten sposób potencjał finansowy i ogólnoświatowy prestiż MZS ze znajomością realiów UE i doświadczeniami w zakresie uczestnictwa w programach europejskich reprezentowanymi przez CCACE i jego członków.

W celu dalszego pogłębiania integracji w lutym 2006 r. 11 organizacji członkowskich MZS-Europa i CCACE reprezentowanych w Radzie Europejskiej MZS (wśród nich Krajowa Rada Spółdzielcza) podjęło decyzję o powołaniu nowej wspólnej organizacji dla całej spółdzielczości europejskiej pod nazwą „Co-operatives Europe” („Spółdzielnie Europy”) i, zgodnie z wymaganymi procedurami, zarejestrowaniu jej na podstawie prawa belgijskiego (gdyż siedzibą jej jest Bruksela) jako „asbl”, czyli Stowarzyszenie bez Celu Zarobkowego. Jednocześnie kontynuowano prace nad statutem , który stwierdza wyraźnie w art. 1, że „Co-operatives Europe” jest „Regionem Europejskim MZS i jako taki stanowi europejską reprezentację spółdzielczego modelu gospodarowania w Europie”. Proces integracji sfinalizowany został podczas wspólnego Zgromadzenia Regionalnego dla Europy MZS i Zgromadzenia CCACE w Manchester w dn. 11 listopada 2006 r. Jednomyślnie przyjęto rezolucję o przekształceniu Regionu Europejskiego MZS i CCACE w stowarzyszenie „Co-operatives Europe” oraz dokonano wyboru władz.

W 13-osobowej Radzie Europejskiej jest już przez trzecią kadencję reprezentant Polski - prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski. Warto nadmienić, że poprzednia współprezydent organizacji Dama Pauline Green w 2009 roku wybrana została prezydentem całego MZS.

 

Siedzibą „Co-operatives Europe” jest Europejski Dom Spółdzielczy w Brukseli będący od kilku lat wspólną własnością (jako spółdzielnia osób prawnych) największych krajowych organizacji spółdzielczych naszego kontynentu, w tym KRS. Mieści on siedziby również innych międzynarodowych organizacji spółdzielczych, a od jesieni tego roku będzie również gościł część agend likwidowanego biura głównego MZS w Genewie.

 

Skład rady Co-operatives Europe


Prezydent: Dirk Lehnhoff niemiecki Związek Spółdzielczy i Raiffeisenowski (DGRV)

 

Członkowie:

 1. Giorgio Bertinelli (Włochy)
 2. Pernilla Bonde (Szwecja)
 3. Alfred Domagalski (Polska)
 4. Rostislav Dvorak (Czechy)
 5. Jean-François Hoffelt (Belgia)
 6. Jacques Landriot (Francja)
 7. Edward Mayo (Wielka Brytania)
 8. Salme Näsi (Finlandia)
 9. Juan Antonio Pedreno Frutos (Hiszpania)
 10. Petar Stefanov (Bułgaria)
 11. Ilhami Teke (Turcja)
 12. Susanne Westhausen (Dania)
 13. Liudmila Zaytseva (Rosja)
 14. Duncan Bowdler (Euro Coop – spółdzielczość spożywców)
 15. Mårten Lilja (Cecodhas - spółdzielczość mieszkaniowa)
 16. Etienne Pflimlin (EACB - bankowość spółdzielcza)
 17. Rossano Rimelli (Cecop - spółdzielczość pracy)
 • Noworoczne posłanie prezydenta MZS: Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w dniu 20 grudnia 2019 roku skierował do członków organizacji przesłanie na nowy 2020 rok Czytaj więcej...

 • Rada Cooperatives Europe w Antalii: W tureckiej Antalii w dniach 16-18 grudnia, po raz czwarty w 2019 roku odbyła swoje posiedzenie Rada europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe. Gospodarzem spotkania był Centralny Związek Tureckich Spółdzielni Leśnych OR-KOOP Czytaj więcej...

 • Posiedzenie Rady ICBA w Kolombo: W stolicy Sri Lanki Kolombo, na zaproszenie tamtejszej federacji spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych SANASA, odbyły się w dniach 12-13 grudnia dwa ważne spółdzielcze spotkania: Komitetu Wykonawczego NEDAC oraz Rady ICBA. Czytaj więcej...

 • Spółdzielczość w raporcie ONZ: Sekretarz Generalny ONZ, podczas 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbywała się w Nowym Jorku jesienią tego roku, opublikował doroczny raport na temat roli spółdzielni w rozwoju społecznym. Czytaj więcej...

 • 100-lecie Cooperative College Czytaj więcej...

 • KRS członkiem ICBA: 12.10.2019 r. w Kigali odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (International Cooperative Banking Association - ICBA). Do Stowarzyszenia została przyjęta Krajowa Rada Spółdzielcza, a jej prezes Zarządu, dr inż. Mieczysław Grodzki, został wybrany członkiem siedmioosobowej Rady. Czytaj więcej...

 • Cooperatives Europe w Kigali: Podczas październikowego ZO MZS w Kigali silnie zaznaczona została obecność europejskiej organizacji Cooperatives Europe. Jej przedstawiciele wzięli aktywny udział w będącej integralną częścią Zgromadzenia 4-dniowej światowej konferencji „Spółdzielnie na rzecz rozwoju”. Czytaj więcej...

 • MZS idzie z duchem czasu: Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, jakie obradowało w październiku tego roku w stolicy Rwandy Kigali, dyskutowano między innymi o zmianach w statucie organizacji. Postanowiono uwzględnić od dawna postulowaną przez wielu członków możliwość udziału w posiedzeniach organów MZS i w głosowaniach „na odległość”.Czytaj więcej...

 • Zgromadzenie Ogólne ICAO w Seulu w dniu 26 września 2019 r. Czytaj więcej...

 • Rada Cooperatives Europe w Helsinkach w dniach 26-27 września 2019 r. Czytaj więcej...

 • Spółdzielcze Forum w Rosji w dniach 19-20 września 2019 r. Czytaj więcej...

 • Spółdzielczy karnawał w Singapurze: impreza ukazująca wkład spółdzielni w budowę nowoczesnego Singapuru Czytaj więcej...

 • Spółdzielczy transport nie tylko na czterech kołach: o spółdzielniach transportowych na świecie Czytaj więcej...

 • Gratulacje dla „Społem”: Z okazji 150-lecia spółdzielczości spożywców w Polsce list gratulacyjny na ręce prezesa „Społem” Ryszarda Jaśkowskiego przesłał Sekretarz Generalny europejskiej organizacji spółdzielni spożywców Euro Coop Todor Ivanov Czytaj więcej...

 • Azjatyckie wizyty Prezydenta MZS: Ariel Guarco odwiedził sześć krajów azjatyckich: Tajlandię, Singapur, Indonezję, Chiny, Koreę Południową i Japonię. Czytaj więcej...

 • Echa Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2019: Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przekazał wszystkim organizacjom członkowskim podziękowania za włączenie się do tegorocznych obchodów Czytaj więcej...

 • Życzenia od Cooperatives Europe na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Czytaj więcej...

 • Posłanie CICOPA z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 6 lipca 2019 r. Czytaj więcej...

 • Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na 97. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS i 25. Międzynarodowy Dzień Spółdzielni ONZ dnia 6 lipca 2019 r. Czytaj więcej... 

 • Wschodnioeuropejskie wizyty Prezydenta MZS w czerwcu 2019 r. Czytaj więcej...

 • 40-lecie CECOP: Z okazji jubileuszu w Manchester w dniach 20-22 czerwca tego roku odbył się specjalny zjazd Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych Czytaj więcej...

 • Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe w Strasburgu w dniach 6-7 czerwca 2019 r. Czytaj więcej...

 • Prezydent Kim nominowany do Nagrody Pionierów Roczdelskich Czytaj więcej...

 • Jubileusz CECOP Czytaj więcej...

 • Statystyka spółdzielni we Włoszech Czytaj więcej...

 • Nowe spółdzielcze filmy na YouTube Czytaj więcej...

 • Posłanie na Międzynarodowy Dzień Kobiet Czytaj więcej...

 • Zgromadzenie Ogólne i posiedzenie Rady EUROCOOP oraz posiedzenie Rady Cooperatives Europe w Bukareszcie w dniach 7-8 marca 2019. Czytaj więcej...

 

 

Inauguracja nowej Rady Co-operatives Europe

 

W maju 2013 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego głównej europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe w Stambule, wybrano na kolejną czteroletnią kadencję  jej nową Radę. Wśród członków Rady znalazł się prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski. W dniach 12-13 września br. odbyło się w Brukseli jej  inauguracyjne posiedzenie.


Zebranie nietypowo zaplanowano na dwa dni (zwykle przeprowadza się jednodniowe), ponieważ porządek obrad był bardzo obfity, lecz przede wszystkim po to, by dać członkom Rady, zwłaszcza tym nowo-wybranym, szanse lepszego poznania się. Nowych członków jest trzech: Pernilla Bonde, reprezentująca szwedzką spółdzielczość mieszkaniową HSB, Jacques Landriot, działacz francuskiej organizacji spółdzielni pracy CG SCOP oraz Ilhami Teke, przedstawiciel tureckiego związku rolniczych spółdzielni kredytowych TARIM Kredi, który jako pierwszy w historii reprezentant swego kraju znalazł się we władzach Cooperatives Europe. Nowy jest również prezydent organizacji - Dirk Lehnhoff z Niemieckiego Związku Spółdzielczego i Raiffeisenowskiego DGRV, który w poprzedniej kadencji zasiadał w Radzie jako zwykły członek, lecz dobrze dał się poznać wszystkim dzięki swojej aktywności, będąc m. in. współautorem projektu restrukturyzacji Cooperatives Europe. Pozostali członkowie to:

 

Giorgio Bertinelli (Włochy),

Jean-François Hoffelt (Belgia),

Ed Mayo (Wielka Brytania),

Salme Näsi (Finlandia),

Juan Antonio Pedreno (Hiszpania),

Petar Stefanov (Bułgaria),

Susanne Wersthausen (Dania)

Liudmila Zaytseva (Rosja)

 

jak również przedstawiciele europejskich organizacji branżowych Euro Coop, CECODHAS, EACB, CECOP i COGECA. Alfred Domagalski reprezentował także nieobecnego Rostislava Dvoraka (Czechy), od którego otrzymał pełnomocnictwo.


Jednym z najważniejszych punktów obrad były wybory prezydium Rady. Organ ten, wprowadzony na mocy nowego statutu Cooperatives Europe przyjętego w Stambule, składa się z prezydenta i czterech członków. D. Lehnhoff, biorąc pod uwagę równowagę regionalną i parytet płci oraz dotychczasowe doświadczenia zaproponował na te stanowiska G. Bertinellego jako przedstawiciela krajów śródziemnomorskich,  S. Westenhausen, jako reprezentantkę państw skandynawskich, P. Stefanova, który będzie rzecznikiem organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej oraz E. Mayo dla pozostałych krajów. Propozycja przyjęta została jednogłośnie. Ustalono, że każdy z członków Prezydium zadeklaruje jaką tematyką będzie chciał zajmować się w ramach prac tego organu. Ustalono też, że Prezydium spotykać się będzie 4 razy do roku, zaś Rada co najmniej trzy razy – raz w Brukseli, drugi raz w kraju jednego z członków i trzeci przy okazji dorocznego Zgromadzenia Ogólnego. W razie potrzeby może być również zwoływane czwarte posiedzenie.


Najwięcej czasu podczas spotkania nowej Rady zajęła nieformalna i formalna dyskusja nad politycznymi i strategicznymi priorytetami Cooperatives Europe na lata 2014-2018. Co zrobić, żeby organizacja była jak najbardziej użyteczna swoim członkom? Jak skutecznie bronić interesów spółdzielni wobec władz europejskich i poszczególnych krajów? Jak prowadzić efektywny spółdzielczy lobbing wobec Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej? Jak określić miejsce spółdzielni w „modnym” w dyskursie europejskim pojęciu przedsiębiorczości społecznej, by nie została ona w tych ramach zmarginalizowana? Jak zapewnić właściwe miejsce spółdzielczości w legislacji europejskiej i ustawodawstwach krajowych? W jakie nowe działania powinna angażować się Cooperatives Europe? Jak optymalnie ułożyć stosunki wzajemne z MZS? I jak czynić to wszystko przy bardzo ograniczonym budżecie organizacji? Na takie i na wiele innych pytań usiłowali znaleźć odpowiedź członkowie Rady. A. Domagalski poruszył m. in. sprawę konieczności wspierania rozwoju edukacji i badań spółdzielczych – walcząc bowiem z niekorzystnymi dla naszego sektora rozwiązaniami legislacyjnymi, wynikającymi m. in. z braku rozróżnienia pomiędzy spółdzielniami a spółkami kapitałowymi, jak to ma miejsce w Polsce i w wielu innych państwach, trzeba mieć do dyspozycji „nadbudowę” w postaci wiedzy, ekspertyz, wyników badań, a także „spółdzielczo wyedukowanych” polityków i publicystów. W tym kontekście towarzyszący A. Domagalskiemu dyrektor SIB dr Adam Piechowski poinformował Radę o europejskim projekcie edukacji spółdzielczej CONVENTUS, w którym uczestniczy KRS obok organizacji z Finlandii, Szwecji, Islandii i Włoch oraz zaprosił obecnych na otwarte, podsumowujące projekt seminarium w Helsinkach w dniu 27 września.


Wydaje się – jak skonstatowano – że sytuacja spółdzielczości w Europie znalazła się w zwrotnym punkcie. Z jednej strony przypomina się jej rolę jako ważnego europejskiego pracodawcy i dostarczyciela wielu kluczowych usług społecznych, która wykazała swoją zdolność do przeżycia i rozwoju w czasach kryzysu ekonomicznego, lepszą, niż wiele konwencjonalnych firm, z drugiej jednak strony brak jest spójnej, wspierającej spółdzielczość polityki na szczeblu unijnym i w wielu państwach członkowskich. Pojawiły się co prawda bardzo pozytywne tendencje, jak chociażby przyjęcie przez Parlament Europejski raportu autorstwa eurodeputowanej z Włoch Patrizii Toii podkreślającego rolę spółdzielni w przezwyciężaniu kryzysu, czy powołanie przez wiceprezydenta Komisji Europejskiej komisarza Antonio Tajaniego spółdzielczej Grupy Roboczej przy Komisji Europejskiej, która ma za zadanie przygotowanie spółdzielczej „mapy drogowej”.  Ważne jest jednak by inicjatywy te były trwałe, by podjęły je przyszły Parlament i Komisja Europejska wyłonione po wyborach w 2014 r. Dlatego udział spółdzielców w kampanii wyborczej do Europarlamentu, wybranie przyjaznych naszemu ruchowi deputowanych będzie tu miał kluczowe znaczenie. Rada Cooperatives Europe postanowiła kontynuować dyskusję nad sprawą wyborów i przygotowania „spółdzielczego kwestionariusza” dla kandydatów na najbliższych posiedzeniach.


Ważnym dla nas punktem obrad było podjęcie przez Radę decyzji o przyjęciu przedstawionego przez A. Domagalskiego zaproszenia Krajowej Rady Spółdzielczej do przeprowadzenia kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe w Polsce na wiosnę 2014 r. Szczegółowy termin i miejsce zostaną sprecyzowane w najbliższym czasie, zaś, jak stwierdził prezes KRS, ten fakt nie tylko umożliwi uczestnikom lepsze poznanie spółdzielczości naszego kraju, jej osiągnięć i problemów, ale również powinien uzmysłowić naszym politykom i publicystom jak ważną rolę odgrywa spółdzielczość w Europie i być wyraźnym sygnałem, że nie można eliminować jej z naszego życia gospodarczego.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie