Spotkania międzynarodowych spółdzielczych gremiów w dalszym ciągu, z powodu pandemii COVID-19, odbywają się w postaci telekonferencji. Prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki uczestniczył na przełomie czerwca i lipca w czterech takich konferencjach on-line.

W dniu 25 czerwca miało miejsce drugie już internetowe posiedzenie Rady Cooperatives Europe. Stanowiło ono w zasadzie przygotowanie do mającego wkrótce nastąpić Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji. Członkowie Rady z zadowoleniem przyjęli sprawozdania za rok 2019 z bilansem zakończonym nadwyżką ponad 7 tys. Euro. Niepokój wzbudził natomiast projekt budżetu na rok 2020, któremu grozi znaczny deficyt. Ponieważ dalsze cięcie kosztów nie wydaje się możliwe, dyskutowano nad sposobami zwiększenia przychodów, modyfikacją systemu naliczania składek członkowskich czy możliwościami pozyskania nowych projektów z Komisji Europejskiej i innych organizacji. Uznano, że kompleksowe uregulowanie sprawy stabilności finansowej Cooperatives Europe w najbliższych latach wymagać będzie powołania specjalnej grupy roboczej, z zadaniem opracowania odpowiedniego programu stabilizacyjnego, który mógłby być przyjęty na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym pod koniec tego roku i zobowiązano prezydenta Jean-Louis Bancela do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie.

Kilka dni później, 30 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, po raz pierwszy przeprowadzone on-line. Zwołanie go było niezbędne, gdyż zgodnie z prawem belgijskim (organizacja zarejestrowana jest jako Stowarzyszenie bez Celu Zarobkowego w Brukseli) niezbędne było formalne przyjęcie sprawozdań za 2019 rok, budżetu na rok następny i udzielenie absolutorium Radzie. I tu również dyskusja dotyczyła głównie budżetu i planu pracy na 2020 rok oraz sposobów zaradzenia trudnej sytuacji finansowej. Plan pracy trzeba też było dostosować do sytuacji zmienionej wybuchem pandemii COVID-19. Jednym z kluczowych działań będzie udział w pracach Komisji Europejskiej nad planem naprawczym gospodarki europejskiej w związku z pandemią i zapewnienie, by spółdzielnie stały się pełnoprawnym beneficjentem środków wyasygnowanych w ramach planu dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Zgromadzenie przyjęło przygotowany przez Prezydenta J.-L. Bancela projekt uchwały w sprawie powołania grupy roboczej ds. zapewnienia stabilności finansowej Cooperatives Europe oraz zaproponowaną przez organizacje włoskie Kartę Zobowiązań w sprawie Równości Kobiet i Mężczyzn. Ustalono też, że kolejne zwyczajne Zgromadzenie Ogólne (już w normalnym, nie internetowym trybie) odbędzie się w Cardiff w czerwcu 2021 roku. Ponieważ zgodnie z wymogami prawa wszystkie głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym, jak i na wcześniejszym posiedzeniu Rady, musiały być przeprowadzone w sposób formalny, w obydwu przypadkach skorzystano ze specjalnej platformy do głosowania internetowego.

Bezpośrednio po ostatnim spotkaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Udziałowców Europejskiego Domu Spółdzielczego w Brukseli. Podzielone było na dwie części – Zgromadzenie Zwyczajne, podczas którego formalnie trzeba było przyjąć sprawozdania za poprzedni rok budżetowy i udzielić absolutorium Zarządowi oraz Zgromadzenie Nadzwyczajne, poświęcone głównie dyskusji nad przyszłością Domu. Choć w ubiegłym roku, dzięki optymalizacji wynajmu lokali w budynku (najemcami pozostają nadal biuro światowe Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Jednostka Koordynacyjna Projektu Rozwojowego oraz biuro organizacji spółdzielczości pracy CECOP/CICOPA) i lepszemu zarządzaniu, stan finansów Domu nieco się poprawił i zadłużenie zmniejszyło się o 12%, sytuacja nadal pozostaje napięta. Wydaje się jednak, że negocjacje z wierzycielami w celu restrukturyzacji długu mają obecnie większe szanse powodzenia. Większość udziałowców skłania się do zaproponowanego dwa lata temu i wielokrotnie dyskutowanego pomysłu nieodpłatnego (lub za symboliczną opłatą) przekazania udziałów Międzynarodowemu Związkowi Spółdzielczemu. Wymaga to jednak – co podkreślał m. in. M. Grodzki – „wyczyszczenia” sytuacji Domu, przygotowania dobrego biznes-planu i znalezienia właściwej formuły prawnej przekazania. Tak czy inaczej byłoby to możliwe z różnych względów nie wcześniej niż w drugiej połowie 2021 roku i niezbędne tu będzie zaangażowanie ze strony MZS, ale przede wszystkim przemyślenie decyzji przez wszystkie organizacje spółdzielcze różnych krajów, które są udziałowcami Domu.

I wreszcie czwarte ze spotkań on-line – posiedzenie Komitetu Wykonawczego ICAO (Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej).  Poświęcone było głównie zaprezentowaniu się członkom Komitetu przez nowego Przewodniczącego koreańskiej federacji spółdzielni rolniczych NACF Sung-Hee Lee, którego organizacja ta proponuje też na nowego Prezydenta ICAO; od wielu lat bowiem NACF, która w znacznym stopniu finansowała i wspierała organizacyjnie działalność ICAO, korzystała z niepisanego przywileju desygnowania swojego lidera na najwyższe stanowisko w ICAO. Tym razem propozycja ta wywołała sprzeciw ze strony brazylijskiej organizacji OCB, której przedstawiciel dość ostro zarzucił jej niezgodność ze statutem i niedemokratyczny charakter. W dyskusji, jaka się w związku z tym wywiązała, M. Grodzki podkreślił, że nie można kwestionować kompetencji pana Lee oraz roli, jaką odgrywa patronująca ICAO koreańska federacja; ważne jest jednak zachowanie przejrzystości oraz procedur obowiązujących we wszystkich branżowych organizacjach MZS. Podobne koncyliacyjne opinie zgłosiła większość wypowiadających się. Ostatecznie zdecydowano, że Sung-Hee Lee będzie pełnił jedynie obowiązki Prezydenta ICAO czasowo, do chwili przeprowadzenia formalnych wyborów na Zgromadzeniu Ogólnym, które zostanie przeprowadzone w najbliższym możliwym terminie przez internet. Wydaje się, że takiej konfliktowej sytuacji uniknięto by, gdyby wszystkie wcześniej planowane spotkania Komitetu Wykonawczego mogły odbyć się w normalnym trybie, a wszelkie wątpliwości dałoby się wyjaśnić, jak to dawniej bywało, podczas rozmów twarzą w twarz. Cóż, takie też bywają rezultaty pandemii COVID-19.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie