Wydarzenia z dnia poniedziałek, 25 listopada 2019

Lista wydarzeń

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej - wymogi nadzorcze w praktyce

Poniedziałek, 25 listopada 2019 o 10:00 - 15:45

Termin: 25 listopada 2019 r., godz. 1000 – 1545

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS), IV piętro, sala 403

 

PROGRAM

 1. Compliance Management System (CMS) w kraju i na świecie (metodyka branżowa - m.in. rekomendacja H KNF, rozporządzenie MF w sprawie systemu kontroli wewnętrznej, wytyczne EBA oraz zalecenia Komitetu Bazylejskiego).
 2. Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi (dalej: compliance).
 3. Mapowanie świata compliance.
 4. Status oraz niezależność osób pełniących funkcję compliance officera.
 5. Wspomaganie Zarządu w efektywnym zarządzaniu ryzykiem braku zgodności.
 6. Zasady sporządzania rocznych oraz wieloletnich planów z zakresu compliance.
 7. Weryfikacja funkcjonujących procedur, instrukcji i innych dokumentów wewnętrznych w zakresie compliance.
 8. Wspieranie komórek oraz jednostek organizacyjnych w procesie tworzenia regulacji wewnętrznych w zakresie compliance.
 9. Monitorowanie zmian w regulacjach nadzorczych i w ustawodawstwie oraz monitorowanie ich przestrzegania.
 10. Projektowanie i wprowadzanie, bazujących na ocenie ryzyka braku compliance, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności.
 11. Monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku compliance po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku compliance.
 12. Realizacja zadań i obowiązków wskazanych w regulacjach wewnętrznych, w tym w szczególności wskazanych w Polityce zarządzania Konfliktem interesów oraz Systemie Informowania o Nieprawidłowościach (Whistleblowing).
 13. Przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach przyjętego systemu informacji zarządczej z obszaru zapewnienia compliance oraz udział w posiedzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej, na których omawiane są zagadnienia z obszaru zapewnienia compliance.
 14. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie postępowania zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi.
 15. Współpraca z Zarządem, Radą Nadzorczą, Dyrektorami, Kierownikami Działów oraz pracownikami we wszystkich sprawach mogących mieć znaczenie dla obszaru compliance.
 16. Informowanie pracowników, członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej o konieczności podjęcia działań mających na celu dostosowanie działalności do obowiązujących i zmieniających się przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.
 17. Koszt wdrożenia Compliance Management System (CMS) w przedsiębiorstwie a koszt niezgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi (Non - compliance cost).

 

PROWADZĄCY

Piotr Pałka Radca prawny / Head of Compliance Kasy Krajowej

Wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Warszawie (Nr wpisu GD/GD/2723). Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli, autor wielu publikacji m.in. o tematyce spółdzielczej, takich jak J. Jankowski, P. Pałka, Rewizja ustaw spółdzielczych Polsce w świetle uchwały Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe z dnia 3 kwietnia 2014 r., [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe pod red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017, s. 89-96. Komentuje zmiany w przepisach prawa na łamach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Koordynator Centrum Compliance instytucji finansowych oraz redaktor prowadzący dedykowanego sektorowi biuletynu. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego. Współpracuje m.in. ze związkami rewizyjnymi spółdzielni oraz spółdzielniami finansowymi.

Ukończył aplikację radcowską z dniem 31 grudnia 2014 r. Egzamin radcowski przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. zakończony wynikiem pozytywnym. Absolwent Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni (2007-2011). Laureat międzynarodowego konkursu dla młodych profesjonalistów WYCUP, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU).  Laureat konkursu ,,Zostań negocjatorem” pod patronatem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego; Posiada/Ukończył: (2019 r.) Certyfikowany AML Oficer (Stowarzyszenie Compliance Polska), (2018 r.) Certyfikowany compliance officer w FinTech. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: „Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).

 

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 430,50 zł* brutto i obejmuje: 7 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, serwis kawowy i lunch. Warsztaty obejmują również możliwość indywidualnych konsultacji prawnych. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty:

- za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 418,20 zł brutto,

- za zgłoszenie warsztaty min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 405,90 zł brutto,

- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków - cena z rabatem: 393,60 zł brutto.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank PeKaO S.A.

64 1240 6247 1111 0000 4977 9727

z dopiskiem: warsztaty 25 listopada

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. na adres szkolenia@krs.com.pl, pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: szkolenia@krs.com.pl, tel. 22/ 827 45 25, 596 45 13

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie