Tegoroczna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyła się w dniu 27 czerwca w dawnej sali bankowej na parterze „Domu pod Orłami”. Obok członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej uczestniczyli w niej liczni goście – parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych oraz zaprzyjaźnionych organizacji gospodarczych i samorządowych. 

Gośćmi spółdzielców byli m.in. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, senatorowie: Jolanta Hibner, Krzysztof Kwiatkowski i Waldemar Witkowski, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Jakub Szewczyk, prezes Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictw Mariusz Dobrzeniecki. List gratulacyjny z tej okazji przesłała Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Katarzyna Nowakowska.

Gości powitał Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki podkreślając, że Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jest okazją, aby przypominać podstawowe cele i wartości ruchu spółdzielczego, który powstał dla zaspokojenia potrzeb członków spółdzielni, ale działa także na rzecz lokalnych środowisk. Każda z branż spółdzielczych ma wiele do zaoferowania: wsparcie ekonomiczne rolników organizujących się w różne formy wspólnej działalności, rozwój zielonej energii ze spółdzielni energetycznych, tańsze mieszkania, miejsca pracy w „Społem”, „Samopomocy Chłopskiej” , atrakcyjne towary oraz zdrową i świeżą żywność na sklepowych półkach, wsparcie lokalnej społeczności dzięki spółdzielniom ekonomii społecznej oraz środki na finansowanie inwestycji z banków spółdzielczych. Jednak, aby spółdzielczość mogła się rozwijać, polityka państwa nie powinna ograniczać się do obojętnej tolerancji, ale powinna tworzyć spółdzielniom stabilne miejsce w systemie społeczno-gospodarczym kraju.  

Andrzej Półrolniczak, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS stwierdził, że spółdzielczość niestety wciąż nie ma dobrych, sprawiedliwych warunków do prowadzenia działalności, np. spółdzielczość mieszkaniowa została odsunięta od realizowania budownictwa społecznego. Zadaniem KRS w tej kadencji będzie więc koncentrowanie uwagi władz na tych problemach i uświadamianie rządzącym, że nie ma społecznej gospodarki rynkowej bez spółdzielczości.  

Senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił że w ramach zespołu parlamentarnego dokonany zostanie przegląd przepisów prawnych istotnych dla spółdzielczości.  – Musimy doprowadzić do sytuacji, że spółdzielczość będzie w Polsce dobrze traktowana, a politycy zrozumieją jak ogromne znaczenie ma ruch spółdzielczy - stwierdził. -  Macie moją pomoc i zaangażowanie - zadeklarował.

Wiceminister Rolnictwa Stefan Krajewski przekazując pozdrowienia od kierownictwa resortu stwierdził, że ostatnie dziesięciolecia zmieniły radykalnie oblicze polskiego rolnictwa i przetwórstwa. Mają w tym swój znaczny udział banki spółdzielcze, które udzieliły 80 proc. kredytów na inwestycje i rozwój gospodarstw. Przyznał, że sam jest członkiem banku spółdzielczego i czuje się dumy z tego, jak szybko ta branża dostosowała się do wymogów nowoczesnej bankowości. Jak stwierdził, współpraca pomiędzy parlamentem, resortem rolnictwa, a spółdzielcami układa się na dobrze i dziś nie potrzeba na siłę reformować spółdzielczości, a tym bardziej narzucać jej rozwiązań prawnych wprowadzanych bez konsultacji ze środowiskiem spółdzielczym.

Senator Waldemar Witkowski przypomniał, że w przyszłym roku będziemy świętować w Polsce 100-lecie obchodzenia Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Będzie to okazja do wyjścia z pozytywnym przesłaniem i przypomnienia światu, że spółdzielczość wykonuje bardzo poważną pracę.

Uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych dla ruchu spółdzielczego osób Złotą Odznaką Spółdzielczość Polska. Odznaczeni zostali:

 • Zofia Przeździak - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowie,
 • Jerzy Jankowski - Prezes Zarządu  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,
 • Mieczysław Kurek -  Prezes Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej „Prymat” w Warszawie,
 • Janusz Paszkowski - Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni w Warszawie,
 • Zygmunt Paśnik – długoletni przewodniczący Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie,
 • Edward Słupek - Prezes Zarządu Spółdzielni „Zodiak” w Rzeszowie,
 • Edmund Stachowiak - Prezes Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych im. Maksymiliana Jackowskiego w Gnieźnie,
 • Jan Sułowski – Prezes Zarządu Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • Zygmunt Szulist - Prezes Zarządu  Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kościerzynie.

 

Centralna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości jak co roku jest okazją do rozstrzygnięcia konkursów spółdzielczych. Kapituła Nagród, której przewodnictwo powierzono Krzysztofowi Moczulskiemu, przyznała w bieżącym roku nagrody w następujących kategoriach:

 

Lider Spółdzielczości Polskiej 2024

 • Jan Grabowiecki prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim
 • Zdzisława Knapińska Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy
 • Zbigniew Sokół Prezes Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

 

Menedżer-Spółdzielca 2024 

 • Aleksandra Burczyńska - Kierownik ds. organizacji Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim
 • prof. Elżbieta Dynia - Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • Hieronim Kobus Prezes Zarządu „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Garwolinie
 • Roman Lulis Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie

 

Prymus 2024

 • Marcin Chabucki Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nowem
 • Wiesław Gołata - Członek Rady Osiedla Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy
 • Ireneusz Kropidłowski Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bogatyni
 • Pan Robert Michałkiewicz Prezes Zarządu „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Dobrym Mieście
 • Krzysztof Sikora - Członek Rady Osiedla Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

 

Złoty Laur Spółdzielczości – wyróżnienie za działalność społeczno-kulturalną spółdzielni

 • Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „TORWAR” w Warszawie

 

Samorządowiec-Spółdzielca - konkurs pod patronatem MSWiA

 • Piotr Chaber - Wójt Gminy Serokomla
 • Wojciech Czerniec - Wójt Gminy Krzywda
 • Marek Czub - Wójt Gminy Stoczek Łukowski
 • Tomasz Futera - Burmistrz Miasta Kock
 • Krzysztof Kazana - Wójt Gminy Stanin
 • Mieczysław Kieca - Prezydent Wodzisławia Śląskiego
 • Janusz Kwiecień, Prezes Zarządu Międzybranżowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości  w Dobryszycach, długoletni Przewodniczący Rady Gminy Dobryszyce
 • Mateusz Maciejczyk, członek Rady Miasta Rzeszów
 • Mariusz Osiak - Wójt Gminy Łuków
 • Piotr Płudowski - Burmistrz Miasta Łuków
 • Karol Ponikowski - Wójt Gminy Adamów
 • Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
 • Kinga Szerszeń - Wójt Gminy Wola Mysłowska
 • Józef Wawrzyn – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi, długoletni Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gołdap. 

 

Podczas uroczystości rozstrzygnięto także konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresuspółdzielczości. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. Antoniego Magdonia postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii prac badawczych

Nagrodę I Stopnia

Pani dr hab. Anecie Suchoń, prof. UAM  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Panu mgr Tomaszowi Marcowi (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Energy Cooperatives in Selected Countries of the World. Legal and Economic Aspects

Spółdzielnie Energetyczne w wybranych Krajach Świata aspekty prawne i ekonomiczne (Wydawnictwo Naukowe UAM)

 

w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych

dwie równorzędne Nagrody I Stopnia

Pani dr Paulinie Luizie Wiza-Augustyniak za pracę doktorską Sektor mleczarski w województwie wielkopolskim - analiza konkurencyjności na tle kraju (praca obroniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu)

Panu dr Maciejowi Szulcowi za pracę doktorską Typologia rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce (praca obroniona w Szkole Głównej Handlowej)

 

w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych

Nagrodę I Stopnia

Pani lic. Kamili Matuszek za pracę licencjacką Zróżnicowanie rentowności banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce w warunkach niestabilności makroekonomicznej (praca obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie)

 

 

Dyplomy Uznania przyznano:

Pani dr Marii Zubie-Ciszewskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Pani dr hab. Zofia Chyry-Rolicz ( Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet w Siedlcach)  

Pani dr hab. Mariola Kwasek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy)

za monografię naukową Spółdzielczość spożywców w Polsce. Chlubna przeszłość versus turbulentna teraźniejszość

oraz

Panu dr Michałowi Sobczakowi za artykuł naukowy Spółdzielnie mieszkaniowe na rynku nieruchomości w Polsce w XXI w. Bariery i szanse rozwoju (praca opublikowana w miesięczniku Biura Analiz Sejmowych)

 

 

Spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości towarzyszyła wystawa o  historii  „Domu pod Orłami”, a także poczęstunek, który przygotowały spółdzielnie.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie