Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

"Monitor Spółdzielczy" powołany został do życia uchwałą Centralnego Związku Spółdzielczego z dnia 13 maja 1948 r. jako organ urzędowy Związku. Pierwsze wydanie nastąpiło w dniu 20 czerwca 1948 r. "Monitor Spółdzielczy" (pierwotnie dwutygodnik, obecnie dwumiesięcznik) jest publikatorem Krajowej Rady Spółdzielczej zawierającym jej uchwały, komunikaty, informacje i wykładnie prawne oraz ogłoszenia rejestrowe spółdzielni. "Monitor Spółdzielczy" umożliwia zapoznanie się z orzecznictwem sądów w sprawach o tematyce spółdzielczej. Zamieszczane są też wykazy aktów prawnych regulujących działalność spółdzielni różnych branż.


 Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym”

Informujemy, że ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 sierpnia 2015 r.) wprowadziła zmiany m.in. w ustawie Prawo spółdzielcze (poprzez uchylenie art. 89 §2) oraz w ustawie o rachunkowości (poprzez zmianę treści art. 70 ust. 2), skutkujące zniesieniem obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w ,,Monitorze Spółdzielczym”.


Dwumiesięcznik "Monitor Spółdzielczy" rozprowadzany jest wyłącznie w prenumeracie. Koszt prenumeraty jednego kompletu wynosi: 76 zł za cały rok i 40 zł za półrocze. Prenumeraty można dokonać przysyłając odpowiednie zamówienie. Prenumeratorzy otrzymują nieodpłatnie 1 egzemplarz każdorazowego wydania specjalnego (m.ni. teksty ujednolicone ustaw dotyczących działalności jednostek spółdzielczych). Opłatę wnosi się na podstawie faktury wystawionej przez Krajową Radę Spółdzielczą z zaznaczeniem jej numeru w poleceniu przelewu. Krajowa Rada Spółdzielcza nie przyjmuje przedpłat na prenumeratę.

REKLAMACJE z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Monitora lub błędów w treści ogłoszeń należy zgłaszać pisemnie do Zespołu Samorządu i Promocji KRS w terminie 30 dni od daty wydania danego Monitora.

Druk Prenumerata 2019

oferta wydawnicza: pobierz

Wpłaty za ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym należy uiszczać na nr konta Bank PeKaO S.A. 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 (po otrzymaniu faktury)

 Prowadzący: Ewa Jeruzalska 

Monitor Spółdzielczy, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1
tel: 22 596 45 33, faks: 22 828 65 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


 Zasady przyjmowania ogłoszeń rejestrowych

(otwarcie likwidacji, upadłość, wykreślenie)

 • Zlecenia ogłoszeń należy składać w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres:
  Krajowa Rada Spółdzielcza
  Redakcja Monitora Spółdzielczego
  ul. Jasna 1
  00-013 Warszawa
  lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zlecenia winny zawierać polecenie druku ogłoszenia, treść ogłoszenia, nr regon i Krajowego Rejestru Sądowego oraz NIP zlecającego.
 • Zlecenia należy składać co najmniej na 14 dni przed datą kolejnego wydania Monitora (dwumiesięcznik!).
 • Zlecenia niekompletne pozostawione będą bez dalszego biegu.
 • Koszt ogłoszenia standardowego (wg wzoru) wynosi 250 zł + 23% VAT = 307,50 zł i ponoszony jest przez zleceniodawcę.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza nie przyjmuje z tego tytułu przedpłat.
 • Opłatę należy wnieść na podstawie faktury w terminie w niej wskazanym.
 • Ogłoszenia nieopłacone nie są publikowane.
 • Ogłoszenia opłacone po 25-tym miesiąca publikacji Monitora (decyduje data wpływu zapłaty na konto Krajowej Rady Spółdzielczej) publikowane są w kolejnym numerze Monitora.
 • Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Do pobrania: przykładowe szablony ogłoszeń rejestrowych 


Ogłoszenia pozarejestrowe

Opłata za ogłoszenia tzw. pozarejestrowe (komunikaty, decyzje itp.) jednostek spółdzielczych i pozaspółdzielczych ustalana jest odrębnie dla każdego zlecenia, i zależy od liczby znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, użycia w ogłoszeniu szczególnej czcionki, dokonania podkreśleń czy obramowania ogłoszenia.
Cena 0,50 zł netto za każdy znak, jednak nie mniej niż 50,- zł netto za ogłoszenie. Szczególna czcionka, podkreślenia itp. - opłata wyższa o 30%. O 20% ceny łącznej zwiększa się opłatę za zlecenie obramowania ogłoszenia.


 Korekty ogłoszeń 

Publikowanie w Monitorze Spółdzielczym korekt, zmian, uzupełnień itp. (z winy zleceniodawcy) do materiałów wcześniej ogłoszonych jest odpłatne i kształtuje się następująco:

 • korekta części ogłoszenia /np. data, nazwa/ 100 zł + 23% VAT - 123 zł
 • zmiana w treści ogłoszenia traktowana jest jako zlecenie kolejnego ogłoszenia wg aktualnej ceny. 

Oferta specjalna Monitora

Prawo Spółdzielcz: Stan prawny na dzień 13 września 2015 r. wraz z aktualizacja (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1560, 1596). Zawiera ujednolicony tekst ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi na podstawie późniejszych nowelizacji.

Opracowanie dostępne jest w sprzedaży wysyłkowej (za zaliczeniem pocztowym) na podstawie zamówień przesłanych do redakcji w formie listownej faksem pod nr 22 827 43 21 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cena: 15 zł