Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Szkolenie dla likwidatorów spółdzielni

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07


miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ramowy program szkolenia:

I Podstawy prawne oraz przesłanki otwarcia likwidacji spółdzielni
- inicjowanie procesu likwidacji przez Spółdzielnię,
- inicjowanie procesu likwidacji przez podmioty zewnętrzne

II Wybór likwidatora spółdzielni
- sposób powoływania na funkcję likwidatora,
- pozycja prawna likwidatora z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności
- podstawa zatrudnienia likwidatora w spółdzielni

III Czynności wstępne związane z otwarciem procesu likwidacji spółdzielni:
- analiza podstawowych przepisów tj. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700 t.j. z dnia 2017.03.31),
- analiza wniosków KRS właściwych do zgłaszania otwarcia likwidacji

IV Podstawowe obowiązki likwidatora w ramach prowadzenia procesu likwidacji spółdzielni
- analiza reguł dotyczących zaspakajania wierzytelności przypadających od spółdzielni z uwzględnieniem obowiązku zabezpieczenia środków na obligatoryjne wydatki związane z procesem likwidacji,
- analiza zagadnienia związanego z powstaniem przesłanek do ogłoszenia upadłości spółdzielni pozostającej w likwidacji,
- analiza zasad funkcjonowania pozostałych organów przedstawicielskich w trakcie procesu likwidacji spółdzielni,
- analiza instrumentów prawnych umożliwiających Związkom Rewizyjnym oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej świadczenie pomocy spółdzielniom pozostającym w stanie likwidacji,
- analiza zasad dotyczących podziału majątku pozostałego po zakończeniu procesu likwidacji spółdzielni

V Szczególne tryby postepowania umożliwiające likwidację spółdzielni z pominięciem przepisów zawartych w Dziale XII ustawy prawo spółdzielcze:
- analiza postępowania w trybie art. 115 ustawy prawo spółdzielcze,
- analiza postępowania w trybie art. 133 ustawy prawo spółdzielcze,
- analiza postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie przepisów zawartych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym  

VI Lustracja spółdzielni postawionej w stan likwidacji:
- Podstawy prawne lustracji,
- Podstawowe cele lustracji,
- Czynności przygotowawcze likwidatora do lustracji,
- Czynności lustracyjne w spółdzielni,
- Realizacja ustaleń i wniosków polustracyjnych,
- Protokół lustracji i pismo polustracyjne spółdzielni w likwidacji.

VII Bilansowe aspekty  postępowania likwidacyjnego
1. Przebieg  procesu likwidacji –etapy
2. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe w okresie likwidacji
3. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w okresie likwidacji
a) Inwentaryzacja
b) Wycena aktywów i pasywów
c) Ewidencja wybranych zagadnień gospodarczych w okresie likwidacji
4. Bilans i rachunek wyników na dzień zakończenia likwidacji na przykładach:
a) na dzień niezaspokojenia zobowiązań
b) po zaspokojeniu zobowiązań
5. Likwidacja Spółdzielni w orzecznictwie i interpretacjach podatkowych
6. Sprzedaż składników majątkowych po likwidacji Spółdzielni
7. Dyskusja i odpowiedzi na pytania