Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Szkolenia:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej

termin: 17 czerwca (poniedziałek), godz. 10.00 – 15.00
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Program szkolenia:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- zasady wydawania zaświadczeń, odpłatność
- ujawnianie własności w księdze wieczystej
- opłata przekształceniowa, zasady aktualizacji, bonifikaty ustawowe i uznaniowe
- pomoc publiczna, dopłaty do wartości rynkowej
- nieruchomości zabudowane budynkami usługowymi i garażami
- tzw. przekształcenie opóźnione
- zasady dla nieruchomości zabudowanych po 01.01.2019 r.
- ograniczenia w zakresie pomocy publicznej a lokale spółdzielni mieszkaniowych
- pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu KC i ustawy Prawo przedsiębiorców
- mienie wspólne - drogi, parkingi, tereny rekreacyjne
- obrót lokalami
- nowelizacje ustawy

2. Prawa do lokali

- Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 umowa; treść prawa
 umowa o budowę lokalu
 wygaśnięcie prawa
 przesłanki nabycia własności lokalu, ograniczenia statutowe
 skutki rozwodu, śmierć małżonka
 roszczenia osób bliskich, zasady rozliczeń
 roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

- Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 wygaśniecie prawa
 zasady rozliczeń
 ponowne ustanowienie w realizacji roszczenia z art. 7 ustawy nowelizującej
 uchylenie się od skutków uchwały wykluczającej bądź wykreślającej uprawnionego do lokalu
 członkostwo w przypadku przysługiwania prawa wielu osobom w tym małżonkom
- Prawo odrębnej własności
 umowa o budowę lokalu
 ekspektatywa własności
 członkostwo właścicieli
 powstanie wspólnoty mieszkaniowej

3. Aktualne orzecznictwo

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł* brutto i obejmuje: 6 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty:
- 5% za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 332,50 zł,
- 5% za zgłoszenie na wyżej wymienione szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni na szkolenie - cena z rabatem: 332,50 zł
- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków rabat łączny 10% - cena z rabatem: 315 zł


Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 17 czerwca


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia na załączonym druku należy przesłać do dnia 10 czerwca 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty. POBIERZ FORMULARZ

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 827 45 25, 596 45 513

  

Szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na lustratorów, które odbędzie się w miesiącach wrzesień – październik – listopad 2019 r.
Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. (Monitor Spółdzielczy nr 6 z 2018 r., poz. 38) tj :

1.  Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć.

2. Osoby nie posiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym oraz odbyć kurs specjalistyczny obejmujący co najmniej 150 godzin.

Odpłatność za udział w szkoleniu uzależniona jest od liczby uczestników szkolenia.

Wszelkich informacji udziela:

Zespół Lustracji i Doradztwa Krajowej Rady Spółdzielczej

tel.: 22/ 827 43 22; 22/ 827 43 11; 22/ 59 64 525

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa wg załączonego druku POBIERZ


Komórką KRS odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń jest - Zespół Studiów, Analiz i Współpracy Zagranicznej - Spółdzielczy Instytut Badawczy (poprzednio Spółdzielczy Instytut Badawczy - Centrum Szkolenia Spółdzielczego) oraz Zespół Lustracji i Doradztwa. Na organizację szkoleń KRS posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (nr KO.ADM.II –KB-4962/1/07 z dnia 2 marca 2007 r.) na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Działalność edukacyjna  w różnych formach prowadzona była jednak w KRS od samego początku jej istnienia. Zdobyte w tym czasie doświadczenia naszych wykładowców, trenerów i współpracowników stanowią gwarancję wysokiej jakości oferowanych  szkoleń. Kadra zatrudniona i współpracująca  obecnie z KRS posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia. Skupiamy wokół Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS również znaczne grono naukowców związanych na stałe z innymi instytucjami czy wyższymi uczelniami  tworzących dla naszych  potrzeb zespół  wykładowców, który staje się jednocześnie centrum  myśli i refleksji nad  polską spółdzielczością.

Prowadzone w ramach akredytacji szkolenia, zarówno o charakterze ogólnospółdzielczym, jak i dla przedstawicieli konkretnych branż, odbywają się w małych grupach, przy użyciu nowoczesnych technologii edukacyjnych, są hospitowane, dokonywana jest na bieżąco ich ocena w oparciu o przygotowane arkusze ewaluacyjne, uczestnicy zaś otrzymują odpowiednie materiały dydaktyczne, a po zakończeniu szkolenia właściwe certyfikaty. Odbywają się w dobrze wyposażonych salach wykładowych w gmachu KRS, bądź - na życzenie - organizowane być mogą w terenie, np. w siedzibach zainteresowanych spółdzielni lub w trybie wyjazdowym w odpowiednich ośrodkach konferencyjnych (także za granicą). Na potrzeby uczestników wydawana jest przez SIB seria Zeszyty Szkoleniowe oraz inne publikacje.

SIB oprócz organizacji szkoleń specjalistycznych (moduł I – organizacyjno-prawny  i moduł II – ekonomiczno-finansowy), organizuje także odrębne szkolenia m. in. na temat pozyskiwania przez spółdzielnie funduszy unijnych na cele społeczne oraz szkolenia dla spółdzielni mieszkaniowych z zakresu rewitalizacji infrastruktury mieszkaniowej. Ponadto prowadzone są nieodpłatne szkolenia w ramach realizowanych projektów (m. in. na temat tworzenia spółdzielczych grup producentów rolnych, spółdzielni socjalnych), a także – we współpracy z Zespołem Lustracji i Doradztwa KRS szkolenia dla kandydatów na lustratorów i uzupełniające dla lustratorów, a we współpracy z Zespołem Samorządu i Promocji KRS seminaria dla samorządów spółdzielczych, a zwłaszcza Rad Nadzorczych spółdzielni nt. organów spółdzielni, ich roli, funkcji i odpowiedzialności.