Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spółdzielnie Kółek Rolniczych działają od 1973 roku. Zdecydowana większość  SKR-ów, bo ponad 80 %, świadczy usługi z zakresu rolnictwa na rzecz swoich członków i całego środowiska wiejskiego. Obecnie istnieje 22 500 kółek rolniczych i 25 800 kół gospodyń wiejskich. Kółka rolnicze zrzeszają 1 106 000 osób, w tym 8 57000 członków kół gospodyń wiejskich. W całym kraju działa 1703 Gminne Związki Rolników i Organizacji Rolniczych. Na rzecz rolników i środowisk wiejskich pracuje 997 spółdzielni kółek rolniczych. Działalność artystyczną i kulturalną prowadzi około 3000 zespołów ludowych. Łącznie w całym kraju działa około 1200 różnego rodzaju spółdzielni, a oprócz tego jest jeszcze około 500 niespółdzielczych jednostek kółek rolniczych. tj. kółka rolnicze, kółka rolnicze wiodące, międzykółkowe bazy maszynowe i zakłady produkcji usług.

Podstawową jednostką działalności gospodarczej kółek rolniczych na terenie gminy są spółdzielnie kółek rolniczych. SKR mają znaczący udział w systemie usług produkcyjnych dla rolnictwa, zaopatrzeniu rolnictwa w środki produkcji oraz w kreowaniu i wdrażaniu do praktyki postępu naukowo-technicznego. SKR zapewniają też w rejonie działania miejsca pracy dla młodzieży wiejskiej. Są więc jednym z istotnych elementów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem działalności spółdzielni jest racjonalne pomnażanie i wykorzystanie majątku na rzecz ich członków oraz podejmowanie inicjatyw sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi wsi.

Krajowy Związek Rewizyjny Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

ul. Świętokrzyska 18 lok. 114
00-052 Warszawa

zrzesza: ok 700 spółdzielni

 


 Koła Gospodyń Wiejskich 

Koła Gospodyń Wiejskich

To dobrowolna i samorządna organizacja społeczno-zawodowa kobiet wiejskich, działająca w strukturze organizacyjnej Kółek Rolniczych. Mają własne, demokratycznie wybierane władze, odrębny regulamin oraz reprezentację na wszystkich szczeblach organizacji kółkowej. Są najliczniejszą w kraju organizacją społeczną o prawie 150- letniej tradycji.  Pierwsze koła gospodyń powstały w roku 1866  w Piasecznie k/ Gniewa i Bobrowie, pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” Obecnie w kraju istnieje ok. 25 tys. kół gospodyń i wciąż powstają nowe oraz reaktywują swoją działalność. Członkinie KGW i członkowie ich rodzin tworzą prawie 3000 ludowych zespołów artystycznych.

Na czele wszystkich kół stoi Rada Krajowa KGW, którą tworzą działaczki  z różnych regionów kraju. Od kwietnia 2004 r. Przewodniczącą RK KGW  jest Bernadetta Niemczyk. Rada Krajowa jest inicjatorem licznych działań w obszarach polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej na rzecz kobiet wiejskich, ich rodzin oraz rozwoju wsi. Obecnie KGW inicjują różnorodną działalność gospodarczą, jak: przetwórstwo rolno-spożywcze, mała gastronomia, turystyka, organizowanie pracy nakładczej, promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego. Działalność ta służy pozyskiwaniu środków na finansowanie podejmowanych inicjatyw socjalnych, a także działalność kulturalno-oświatową oraz inne formy radzenia sobie w warunkach gospodarki rynkowej.

Koła Gospodyń Wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet. Przykładem tego mogą być działania w skutek których w ostatnim dziesięcioleciu ponad 22 tys. dzieci rolników skorzystało wypoczynku letniego i zimowego, prawie 50 tys. kobiet objęto profilaktycznymi badaniami mammograficznymi i cytologicznymi, ponad 1000 kobiet zdobyło umiejętności obsługi komputera.
Do stałego kalendarza imprez weszły organizowane corocznie Prezentacje Stołów Świątecznych – Wigilijnych i Wielkanocnych, odbywające się w wielu gminach, powiatach i regionach, a ogólnopolskie Prezentacje odbywają się w Warszawie i są bardzo licznie odwiedzane przez mieszkańców Stolicy oraz przybyłych gości. Podczas Prezentacji osoby odwiedzające mają okazję degustowania świątecznych potraw z różnych zakątków Polski, oraz nabycia świątecznych ozdób wytwarzanych przez twórców ludowych. Czas zwiedzania umilają ludowe kapele i zespoły śpiewacze.