Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 Stanowiska podjęte w 2019 r.

 • 10 czerwca  - pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozwoju współpracy rolników (pobierz PDF)
 • 13 maja - pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych (pobierz PDF)
 • 24 kwietnia - pismo do Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze (pismo, załączniki
 • 5 kwietnia - opinia KRS do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw  (pobierz PDF)
 • 1 kwietnia - pismo do Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP z podziękowaniem za podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania stanu prawnego Spółdzielni Uczniowskich. Więcej informacji TUTAJ
 • 6 marca - opinia do projektu zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - przekazana mailowo Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)
 • 1 marca - zgłoszenie przedstawicieli do Zespołów Porozumienia Rolniczego oraz propozycja KRS powołania dwóch dodatkowych Zespołów ds. związanych ze stabilizacją i organizacją rynków rolnych, spółdzielczością oraz opłacalności produkcji rolnej (pobierz zgłoszenie)
 • 25 lutego - opinia na temat propozycji działań wsparcia rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 - przekazane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)
 • 26 lutego - opinia do projektu Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 (pobierz PDF)
 • 30 stycznia - opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników (pobierz PDF). Zobacz także: odpowiedź MRiRW, projekt rozporządzenia 
 • 25 stycznia - podziękowania za spotkanie ze spółdzielcami - propozycje priorytetów dla rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)

Stanowiska podjęte w 2018 r.

 • 17 grudnia - stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przekazywania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działnia "Tworzenie Grup Producentów Rolnych"
 • 13 września - stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu zmiany Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
 • 10 września - uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
 • 4 września - uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja Podatkowa i Ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika
 • 3 września - uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu ustawy Ordynacja Podatkowa, przekazane na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Piotra Nowaka.
 • 28 sierpnia - uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowago wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • 20 sierpnia -  wystąpienie Prezesa Zarządu KRS do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z wnioskiem o uwzględnienie sytuacji małych spółdzielni, oraz likwidatorów spółdzielni w likwidacji, w procedurze składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego
 • 20 sierpnia - wystąpienie Prezesa Zarządu KRS do Minister Finansów Barbary Czerwińskiej z prośbą o uwzględnienie specyfiki spółdzielni mieszkaniowych w pracach nad strukturą logiczną sprawozdań finansowych;.
 • 8 sierpnia - apel do Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, z prośbą o zmianę przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy KPC oraz ustawy Prawo Spółdzielcze 
 • 3 lipca - uchwała nr. 17/2018 - Apel do spółdzielców "Bądźmy solidarni w wyborach samorządowych"
 • 3 lipca - apel Zgromadzenia Ogólnego KRS w do spółdzielni: "Bądźmy aktywnymi uczestnikami obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości"
 • 29 czerwca - stanowisko przekazane Ministerstwu Finansów w sprawie konsultacji projektu zmian ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
 • 11 czerwca - pismo Prezesa Zarządu KRS do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o podjęcie działań wspierających rozwój spółzdielczości rolniczej
 • 5 czerwca - pismo Prezesa Zarządu KRS do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie działań wspierających rozwój spółdzielczości rolniczej 
 • 26 kwietnia - przekazanie przez Krajową Radę Spółdzielczą na ręcę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinii o projekcie Dyrektywy PE i R w sprawie wprowadzenia zakazu nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami dotyczących łańcucha dostaw żywności. 
 • 28 marca - przekazanie przez Krajową Radę Spółdzielczą na ręce Marszałka Senatu RP uwag do senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. 
 • 22 marca - apel Zgromadzenia Ogólnego KRS (Uchwała nr 14/2018) do Związków Rewizyjnych Spółdzielni Handlowych w sprawie zainicjowania, organizacji i monitorowania współpracy mającej na celu przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.
 • 22 marca - uchwała Zgromadzenia Ogólnego KRS nr 15/2018 - apel do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i Komisji Europejskiej w sprawie rozpropagowania wśród podmiotów zrzeszonych w MZS idei przekazywania przez spółdzielcze sieci handlowe produktów, które nie zostały sprzedane zgodnie z zasadami działalności spółdzielczych sieci handlowych.
 • 14 marca - apel Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS do Prezesa Rady Ministrów o uregulowanie zasad funkcjonowania spółdzielni uczniowskich w szkołach
 • 24 stycznia - sprzeciw wobec projektu ustawy z dnia 8 stycznia 2018 r. o jawności życia publicznego, skierowany na ręce Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Macieja Wąsika.
 • 10 stycznia - pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Informacje i teksty wystąpień dostęptne w "Monitorze Spółdzielczym"
oraz w kolejnych wydaniach Miesięcznika Spółdzielczego "Tęcza Polska"


Stanowiska podjęte w 2017 r.

 • 20 grudnia - Opinia przekazana Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu zakazu hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer, w ramach poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt.
 • 12 grudnia - Uchwała w sprawie poparcia uznania Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za wielorodzinne gospodarstwa rolne. 
 • 20 października - Pismo Prezesa Zarządu KRS do Ministra Finansów w sprawie obowiązku podatkowego jakiemu mają podlegać Spóldzielnie Uczniowskie działające w szkołach. 

Stanowiska podjęte w 2015 r.

 • Odpowiedź Krajowej Rady Spółdzielczej na pismo Trybunału Konstytucyjnego (pobierz pismo TK) w sprawie przekształceń spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego - pobierz PDF
 • Propozycja KRS dot. zmiany Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pobierz PDF
 • Propozycja KRS dot. zmiany art 6471 par. 2  Kodeksu Cywilnego (solidarna odpowiedzialność inwestora i gen. wykonawcy z tytułu zawartej umowy o roboty budowlane - pobierz PDF str. 1, str. 2

 Stanowiska podjęte w 2014 r.

 • Wystąpienie KRS do Parlamentu Europejskiego - PETYCJA w sprawie naruszeń celów, zasad i postanowień prawa unijnego obowiązującego na terytorium Polski - pobierz PDF
 • Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie ograniczenia dostępu spółdzielczości rolniczej do środków pomocowych przewidzianych na lata 2014-2020 - pobierz PDF
 • Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie antyspółdzielczej polityki i prac nad prawem spółdzielczym - ustawą o spółdzielniach - pobierz PDF

Stanowiska podjęte w 2013 r.

 • Stanowisko KRS w ramach konsultacji projektu Umowy Partnerstwa. pobierz PDF

projekt Umowy Partnerstwa z dnia 12.07.2013 r. pobierz PDF

załączniki do Umowy Partnertswa z dnia 12.07.2013 r. pobierz PDF

 • List otwarty z 21 sierpnia 2013 r. do przewodniczącego KP PO, posła Rafała Grupińskiego, w związku z wniesionymi przez ten klub projektami ustaw dotyczącymi spółdzielczości. pobierz PDF