Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

ICA - International Co-operatives Alliance (Międzynarodowy Związek Spółdzielczy)

oficjalna strona

 

Powstał w 1895 r. Zrzesza krajowe i regionalne federacje oraz związki rewizyjne i branżowe spółdzielni. Został założony z inicjatywy angielskich i francuskich spółdzielców w 1895 roku na kongresie w Londynie. Przez wiele lat siedzibą Związku był Londyn, od 1982 r. jest nią Genewa.

 

Od listopada 2015 r. na czele Międzynarodowego Związku Spółdzielczego stoi Monique Leroux


Jest przewodniczącą Zarządu i prezesem Grupy Desjardins, największej spółdzielczej grupy finansowej Kanady, będącej zarazem piątą pod względem wielkości taką grupą na świecie. Za kadencji M. Leroux Grupa Desjardins wykazała się ciągłym wzrostem osiągając majątek 250 miliardów dolarów, przez cały czas pozostając wierną swoim spółdzielczym wartościom. Pani Leroux przewodniczy zarazem kilku innym jednostkom wchodzącym w skład Grupy. Jest ona również przewodniczącą CQCM (Stowarzyszenia Spółdzielni Quebeku) i w tej funkcji zaproponowała ambitny plan stworzenia 20 tys. miejsc pracy przez spółdzielnie tej prowincji do 2020 roku. Była również współtwórczynią CMC - stowarzyszenia spółdzielni całej Kanady. Od wielu lat znana jest też na forum międzynarodowym. Była aktywnym członkiem Rady MZS, przewodniczącą Komitetu ds. Rachunkowości i Prawa, członkiem komitetów wykonawczych międzynarodowych organizacji bankowości spółdzielczej, współinicjatorką i przewodnicząca rady Międzynarodowych Szczytów Spółdzielczych w Quebeku. Otrzymała wiele odznaczeń kanadyjskich i międzynarodowych, doktoratów h. c. i innych zaszczytnych tytułów. Szczególnie zaangażowana jest w rozwój organizacji non-profit i edukację młodzieży.


 

Co-operatives Europe

oficjalna strona

 

Do 2006 r. w ramach Międzynarodowego Roku Spółdzielczego funkcjonował Region Europejski (MZS-Europa), reprezentujący spółdzielczość ze wszystkich krajów europejskich, nie tylko unijnych. W lutym 2006 r. 11 organizacji członkowskich MZS-Europa i CCACE reprezentowanych w Radzie Europejskiej MZS (wśród nich Krajowa Rada Spółdzielcza) podjęło decyzję o powołaniu nowej wspólnej organizacji dla całej spółdzielczości europejskiej pod nazwą „Co-operatives Europe” i zgodnie z wymaganymi procedurami zarejestrowaniu jej na podstawie prawa belgijskiego (gdyż siedzibą jej jest Bruksela) jako „asbl”, czyli Stowarzyszenie bez Celu Zarobkowego. Jednocześnie kontynuowano prace nad statutem , który stwierdza wyraźnie w art. 1, że „Co-operatives Europe” jest „Regionem Europejskim MZS i jako taki stanowi europejską reprezentację spółdzielczego modelu gospodarowania w Europie”.

 

Siedzibą „Co-operatives Europe” jest Europejski Dom Spółdzielczy w Brukseli będący od kilku lat wspólną własnością (jako spółdzielnia osób prawnych) największych krajowych organizacji spółdzielczych naszego kontynentu, w tym KRS. Mieści on siedziby również innych międzynarodowych organizacji spółdzielczych, a od jesieni tego roku będzie również gościł część agend likwidowanego biura głównego MZS w Genewie.

 


 

Spółdzielcza Grupa Robocza przy Komisji Europejskiej


O powołanie specjalnej komórki instytucjonalizującej dialog pomiędzy spółdzielniami a władzami Unii Europejskiej od dawna zabiegała Cooperatives Europe. Ostateczna decyzja o utworzeniu Grupy Roboczej zapadła pod koniec drugiego półrocza 2013 r. 17 czerwca wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a zarazem szef Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, komisarz Antonio Tajani zaprosił do uczestnictwa w Grupie wybranych przedstawicieli najważniejszych krajowych organizacji spółdzielczych państw UE oraz szefów europejskich organizacji branżowych i Cooperatives Europe. 10 lipca br. w słynnym trójskrzydłowym gmachu Berlaymont Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej Wspieranie potencjału spółdzielni na rzecz tworzenia inteligentnego wzrostu.

 

Przygotowując się do spotkania, Cooperatives Europe zwróciła się do swoich członków, w tym do KRS, o przysłanie najważniejszych dla ich organizacji postulatów dotyczących sytuacji spółdzielczości zarówno w ich krajach, jak i w Europie, na podstawie których sporządzono wspólne stanowisko, które zostało zaprezentowane Komisji Europejskiej. Najważniejszym punktem była konieczność nadania Grupie Roboczej zinstytucjonalizowanego, permanentnego charakteru, tak by miała podstawy funkcjonowania również po ustaniu kadencji obecnej Komisji po kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz stworzenie przy Komisji specjalnej komórki ds. spółdzielczości, usytuowanej nie jak dotychczas przy Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, której podlegały sprawy spółdzielni w Unii, ale mającej bardziej międzyresortowy charakter, jako że działalność spółdzielcza leży w zakresie zainteresowania również szeregu innych Dyrekcji (ds. Rolnictwa, Handlu i in.).


Wśród szczegółowych priorytetów, jakimi zdaniem uczestników spotkania powinna najpilniej zająć się Komisja Europejska, są konieczność stworzenia dla spółdzielni systemu usług wspierających je na etapie nie tylko zakładania nowych spółdzielni, ale i rozwoju istniejących, umożliwienie lepszego dostępu do środków finansowych i programów unijnych, w tym powołanie specjalnych programów adresowanych do spółdzielni, włączenie wiedzy o spółdzielczym modelu przedsiębiorstwa  do programów szkolnych i uniwersyteckich oraz - na co szczególnie zwracała uwagę strona polska - zapewnienie spółdzielniom we wszystkich Państwach Członkowskich właściwych ram prawnych i podatkowych, które nie dyskryminowałyby spółdzielni wobec innych podmiotów gospodarczych i umożliwiały ich rozwój uwzględniając odrębność spółdzielczego modelu przedsiębiorstwa.

  

CCACE - Komitet Koordynacyjny Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych


Powstał w 1983 r. i pełni funkcję oficjalnego reprezentanta europejskich organizacji spółdizelczych wobec władz Unii Europejskiej. Jego członkami są branżowe organizacje spółdzielcze:
- EURO COOP (spółdzielczość spożywców, organizacja działająca od 1957 r.)
- COGECA (spółdzielczość rolnicza, od 1959 r.)
- EACB (spółdzielczość bankowa, od 1970 r.)
- CECODHAS (spółdzielczość mieszkaniowa, od 1988 r.)
- CECOP (spółdzielczość pracy, od 1992 r.)